Cestovní agentura / specialista na lyžování

obchodní a storno podmínky

Obchodní a storno podmínky

Obchodní smlouva

CA HONZASPORT zprostředkovává zájezdy/pobyty cestovních kanceláří řádně registrovaných v ČR. Proto se proces vzniku smluvního vztahu (potřeba zřízení obchodní (cestovní) smlouvy) řídí zákony ČR. Smluvní vztah mezi osobou, která objednává (zákazník) nastává odesláním řádně vyplněné objednávky elektronicky nebo poštou na adresu Cestovní agentury HONZASPORT (dále jen CA HONZASPORT), kterou tím zplnomocňuje jako svého zástupce pro jednání s poskytovatelem služeb. Objednávající zákazník rovněž zastupuje ostatní účastníky uvedené v objednávce jako spolucestující. Rezervace na poskytované služby je platná pouze po zaplacení zálohy do data platnosti rezervace, které je zákazníkovi po potvrzení objednávky sděleno - doba platnosti nepotvrzené rezervace a velikost a splatnost záloh se liší u jednotlivých poskytovatelů a také podle doby do plnění objednané služby - viz obchodní a storno podmínkyu jednotlivých zájezdů nebo pod odkazem na smluvní podmínky u jednotlivých poskytovatelů - našich partnerů v sekci O nás > Naši partneři

Objednávající zákazník má právo na informace, týkající se poskytovaných služeb a také na doklady o koncesi a pojištění našich partnerů proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb. ČR o cestovním ruchu, pokud charakter poskytovaných služeb takovéto koncese a pojištění vyžaduje. Odkazy na tyto dokumenty najdete v sekci O nás > Naši partneři

Storno podmínky

1) Zákazník má právo kdykoliv před začátkem akce odstoupit od obchodní (cestovní) smlouvy. Toto odstoupení musí být v souladu s obchodními podmínkami pobytu/zájezdu.

2) Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno přímo poskytovateli služby (např. cestovní kanceláři, která pobyt/zájezd pořádá). Uvítáme, pokud informaci o stornu dáte CA HONZASPORT na vědomí, avšak CA HONZASPORT nemá vliv na podání storna u poskytovatele služby (pobytu/zájezdu).

3) Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit veškeré účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho vznikly, a to až do plné výše těchto nákladů. Do plné výše těchto nákladů se započítává celková prodejní cena včetně všech objednaných fakultativních služeb a příplatků.
Pokud se účastník nedostaví na akci nebo zmešká odjezd/odlet nebo musí být z akce vyloučen, má poskytovatel služeb nárok na úhradu plné ceny.
V případě, že účastník v průběhu akce svévolně zruší její část nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
Smluvní a storno podmínky a z nich vyplývajicí storno poplatky a termíny jednotlivých poskytovatelů služeb relevantních k nabízeným zájezdům a pobytům jsou uvedeny formou odkazu "smluvní a storno podmínky" pod ceníkem u zájezdu.

4) V některých případech účastník stornopoplatky neplatí, pokud za sebe vyšle náhradníka, ale jen tam, kde to je možné a není vázáno na další podmínky (např. letenka na jméno, vízum a pod.) a obchodní podmínky poskytovatele pobytu/zájezdu toto umožňují.

5)Doručením objednávky pobytu/zájezdu CA HONZASPORT dává účastník (zákazník, objednávající osoba) na vědomí, že v případě, že CA HONZASPORT vznikly výjimečné nevratné náklady (např. servisní poplatek za provedení rezervace), a pokud dojde k vypořádání závazků ohledně storna mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem přímo, je zákazník povinen tyto náklady zaplatit CA HONZASPORT po vypořádání storna s poskytovatelem služeb. Pokud platba a vrácení proběhlo přes účet CA HONZASPORT, odečte se tato částka od vracených peněz.

6) Jako doplňkovou službu lze k zájezdu dokoupit cestovní pojištění, jehož součástí může být i pojištění storna zájezdu. Cestovní pojištění relevantní k zájezdům je pod odkayem u jednotlivých pobytů/zájezdů.

NAVRCHOLU.cz