obchodní a storno podmínky

null

Obchodní smlouva

Smluvní vztah mezi osobou, která objednává (zákazník) nastává odesláním řádně vyplněné objednávky elektronicky nebo poštou na adresu Cestovní agentury HONZASPORT (dále jen CA HONZASPORT), kterou tím zplnomocňuje jako svého zástupce pro jednání s poskytovatelem služeb. Objednávající zákazník rovněž zastupuje ostatní účastníky uvedené v objednávce jako spolucestující. Rezervace na poskytované služby je platná pouze po zaplacení zálohy do data platnosti rezervace, které je zákazníkovi po potvrzení objednávky sděleno - doba platnosti nepotvrzené rezervace a velikost a splatnost záloh se liší u jednotlivých poskytovatelů a také podle doby do pĺnění objednané služby - viz obchodní a storno podmínky u ceníků jednotlivých zájezdů nebo pod odkazem na smluvní podmínky u jednotlivých poskytovatelů - našich partnerů v sekci O nás > Naši partneři

Objednávající zákazník má právo na informace, týkající se poskytovaných služeb a také na doklady o koncesi a pojištění našich partnerů proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb. ČR o cestovním ruchu, pokud charakter poskytovaných služeb takovéto koncese a pojištění vyžaduje. Odkazy na tyto dokumenty najdete v sekci O nás > Naši partneři

null

Storno podmínky

1) Zákazník má právo kdykoliv před začátkem akce odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné nebo e-mailem, který kvůli potvrzení budeme ověřovat.

2) Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno poskytovateli služby (např. cestovní kanceláři, která službu - zájezd pořádá). Pokud oznámení o stornu doručíte CA HONZASPORT, CA Honzasport se zavazuje informaci o stornu předat neprodleně, jakmile to bude možné, poskytovateli služby, avšak nezaručuje jeho předání ve stejný den, kdy bylo Jan Verner - HONZASPORT doručeno. Proto doporučujeme, pokud máte již v ruce cestovní smlouvu, stornovat přímo u poskytovatele služby a poslat kopii storna také CA HONZASPORT

3) Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit veškeré účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho vznikly, a to až do skutečné výše těchto nákladů. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena včetně všech objednaných fakultativních služeb a příplatků.
Pokud se účastník nedostaví na akci nebo zmešká odjezd/odlet nebo musí být z akce vyloučen, má poskytovatel služeb nárok na úhradu plné ceny.
V případě, že účastník v průběhu akce svévolně zruší její část nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
Smluvní a storno podmínky a z nich vyplývajicí storno poplatky a termíny jednotlivých poskytovatelů služeb relevantnách k nabízeným zájezdům a pobytům jsou uvedeny formou odkazu "smluvní a storno podmínky" pod ceníkem u zájezdu.

4) Stornopoplatky účastník neplatí, pokud za sebe vyšle náhradníka, ale jen tam, kde to je možné a není vázáno na další podmínky (např. letenka na jméno, vízum a pod.) a obchodní podmínky poskytovatele toto umožňují.

5) CA HONZASPORT a účastník akce se dohodli, že pokud vyúčtování stornopoplatků a vrácení peněz ze stornované objednávky proběhne prostřednictvím CA HONZASPORT, pohledávka na zaplacení stornopoplatku se odečte od částky na vrácení a v případě, že CA vznikly výjimečné nevratné náklady (např. servisní poplatek za provedení rezervace) odečte se i tato částka a zbývající částka bude účastníkovi vrácena bez dalších průtahů po vyřízení storna poskytovatelem služeb (např. naší partnerskou cestovní kanceláří).
Pokud dojde k vypořádání závazků ohledně storna mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem přímo a pokud CA HONZASPORT vznikly neobvyklé výdaje (např. servisní poplatek za provedení rezervace), je zákazník povinen tuto částku zaplatit CA HONZASPORT po vypořádání storna s poskytovatelem služeb. Jinak si CA HONZASPORT žádné storno poplatky neúčtuje.

6) Jako doplňkovou službu lze k zájezdu dokoupit pojištění léčebných výloh v zahraničí, jehož součástí je i pojištění storna zájezdu (dále viz cestovní pojištění). Poskytovatel služby nebo pořadatel zájezdu vždy nabízí cestovní pojištění relevantní ke svým zájezdům. Odkaz na relevantní pojištění je vždy uveden pod ceníkem u jednotlivých zájezdů.

Pokud nejsou obchodní podmínky u jednotlivých služeb - zájezdů k dispozici nebo jsou nesrozumitelné, kontaktujte nás !

NAVRCHOLU.cz